t. urządzeń sanitarnych - ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH


Technik urządzeń sanitarnych zdobywa następujące kwalifikacje:

-

wykonywanie robót związanych z budowa i remontem sieci komunalnych (B.8);

-

wykonywanie robot związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9);

-

organizacja robót zwązanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (B.27).

Technik urządzeń sanitarnych to pracownik średniego nadzoru instalacyjnego - majster, który organizuje, zarządza, kontroluje i rozlicza pracę mniejszych zespołów pracowniczych, składających się z monterskich brygad. Przy większych strukturach organizacyjnych podlega kierownikowi budowy lub sam nim może być po zdobyciu doświadczenia i uprawnień.  Ażeby dobrze wykonywać swoje obowiązki powinien posiadać umiejętności praktycznego wykonywania podstawowych robót instalacyjnych, sporządzania i korzystania z dokumentacji, kosztorysów.  Zdobycie tej wiedzy i umiejętności zapewnia mu kształcenie w tym zawodzie.

   

Zakładane efekty kształcenia absolwent:

-

organizuje i wykonuje roboty związane z budową sieci komunalnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych które doprowadzają do obiektu  wodę, gaz, ciepło, również te odprowadzające ścieki,

-

organizuje i wykonuje roboty związane z montażem instalacji sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

-

organizuje i wykonuje naprawy, konserwacje i modernizacje sieci, instalacji i urządzeń,

-

organizuje roboty związane z eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń,

-

posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną, prowadzi dokumentację wykonawczą na budowie, wykonuje obliczenia, przedmiary i obmary robót, sporządza kosztorysy robót, zamawia materiały i sprzęt, organizuje pracę zespołów roboczych.

   

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

-

przedsiębiorstwach instalacyjnych branży sanitarnej, które wykonują  wodociągi, kolektory, kanalizacyjne, gazociągi, kanały i węzły ciepłownicze, przyłącza budynku do sieci, a także montują i wymieniają studzienki, zasuwy, punkty poboru wody,

-

przedsiębiorstwach budowlano instalacyjnych, które zajmują się montażem systemów przewodów rozprowadzających w budynku wodę, gaz, czynnik grzewczy, zapewniających wymianę powietrza i klimatyzację pomieszczeń, montażem na trasie tych przewodów uzbrojenia i urządzeń np. pomp, liczników, zbiorników, piecy grzewczy, klimatyzatorów, wentylatorów,  montażem armatury w łazienkach, kuchniach, w saunach, w basenach,

-

przedsiębiorstwach zajmujących się remontami, montażem i konserwacją urządzeń w instalacjach sanitarnych, gdzie zapobiegać będzie awariom, poprzez planowanie i wykonywanie przeglądów i pomiarów szczelności i ciśnienia, ocenę stanu technicznego, usuwać będzie awarie, montować czujniki, zabezpieczać, wymieniać uszkodzone elementy, doposażać i modernizować,

-

firmach nadzorujących prawidlową eksploatację sieci, instalacji i urządzeń, gdzie może  określać sposoby uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, cyrkulacji powietrza, nawodnienia lub drenażu terenu, lokalizować miejsce awarii nowoczesnymi metodami wizyjnymi,

-

przedsiębiorstwach specjalistycznych np. wentylacyjno klimatyzacyjnych, zagospodarowania wód opadowych, zapewniających serwis urządzeń,

-

hurtowniach i punktach sprzedaży, jako doradca klienta.

   

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

   

Zdobyta wiedza w technikum może być podstawą do osiągnięcia sukcesów w dalszym kształceniu na uczelniach wyższych w kierunku inżynierii środowiska, systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, ochrony środowiska lub na kierunkach pokrewnych.  

   
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego