t. geodeta - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

t. geodeta

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK GEODETA

Technik geodeta zdobywa następujące kwalifikacje do:
- wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
- wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Technik geodeta potrzebny jest tam, gdzie istotny jest dokładny pomiar terenu, ustalenie lub kontrola wysokości jakiegoś punktu, zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Wymagana jest dokładność i rzetelność wykonywanej pracy.


Nauka w tym zawodzie przynosi uczniom zadowolenie i satysfakcję z umiejętności praktycznego wykorzystania pozyskanych w terenie danych z pomiarów, przetworzenia ich  i wykonania dokumentacji realizacyjnej. Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem  sprzętu geodezyjnego i programów komputerowych do przetwarzania danych  i tworzenia map. W ramach współpracy z firmą Leica - Geosystems uczniowie mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, brać udział w pokazach. Kształcenie praktyczne odbywa się w formie pracowni, zajęć praktycznych, ćwiczeń i miesięcznej praktyki prowadzone jest pod okiem inżynierów geodetów.

 
Zakładane efekty kształcenia w zawodzie - absolwent:
-
wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
-
wykonuje mapy i profile terenu, geodezyjne opracowywania danych projektowych,
-
wykonuje  pomiary realizacyjne oraz geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,
-
wykonuje geodezyjne pomiarów kontrolne obiektów budowlanych i technicznych,
-
zakłada i aktualizuje kataster nieruchomości,
-
wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami.
 
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
-
przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, a także budowlanych, drogowych, instalacyjnych,  wydobywczych i innych, gdzie wymagany jest nadzór geodezyjny,
-
w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gdzie zajmować się będzie opracowaniem i aktualizacją  map,
-
w urzędach administracji publicznej w wydziałach  ewidencji gruntów i budynków.
 

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia pozna zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


Zdobyta wiedza w technikum może być podstawą do osiągnięcia sukcesów w dalszym kształceniu na uczelniach wyższych w kierunku geodezyjny lub w kierunkach pokrewnych budownictwo, urbanistyka, architektura, drogownictwo, inżynieria środowiska.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego