t. dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM

Zawód: TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych zdobywa następujące kwalifikacje:
- organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych;
- organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy  kosztorysowania.

Zakładane efekty kształcenia w zawodzie - absolwent:
- organizuje i koordynuje roboty związanye z budową dróg kolejowych;
- kontroluje stan dróg kolejowych;
- organizuje roboty związane z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
- organizuje i koordynuje roboty związane z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;
- ocenia stan techniczny kolejowych obiektów inżynieryjnych;
- organizuje i wykonuje roboty związane z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;
- sporządza podstawowe kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze.


Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych, zapewnia ciągłość pracy bocznicy, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami i złączkami.


Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach zarządzających utrzymaniem szlaków kolejowych,
- przedsiębiorstwach budowlanych budujących nowe obiekty drogowe i mostowe z przeznaczeniem dla kolejnictwa,
- działach obsługujących kosztorysowanie i prowadzenie zamówień publicznych dla inwestycji budowlanych i modernizacyjnych.Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia pozna zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego