ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

t. dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCHTechnik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych zdobywa następujące kwalifikacje:
- organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych;
- o
rganizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy  kosztorysowania.

Zakładane efekty kształcenia w zawodzie - absolwent:
- organizuje i koordynuje roboty związanye z budową dróg kolejowych;
- k
ontroluje stan dróg kolejowych;
- o
rganizuje roboty związane z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
- o
rganizuje i koordynuje roboty związane z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych;
- o
cenia stan techniczny kolejowych obiektów inżynieryjnych;
- o
rganizuje i wykonuje roboty związane z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych;
-
sporządza podstawowe kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze.
 

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych, zapewnia ciągłość pracy bocznicy, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami i złączkami.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach zarządzających utrzymaniem szlaków kolejowych,
-
przedsiębiorstwach budowlanych budujących nowe obiekty drogowe i mostowe z przeznaczeniem dla kolejnictwa,
-
działach obsługujących kosztorysowanie i prowadzenie zamówień publicznych dla inwestycji budowlanych i modernizacyjnych.

 

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia pozna zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego