ZSP NR 5 W INOWROCŁAWIU

Idź do spisu treści

Menu główne

t. budowy dróg

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM


Zawód: TECHNIK BUDOWY DRÓGTechnik budowy dróg zdobywa następujące kwalifikacje:
-
eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;  
- organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie   kosztorysów.

Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.


Zakładane efekty kształcenia w zawodzie - absolwent:
- obsługuje maszyny i urządzenia drogowe;
- konserwuje
maszyny i urządzenia drogowe;
- wykonuje roboty ziemne;
- wykonuje nawierzchnie drogowe;
- o
rganizuje roboty związane z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
-
sporządza dokumentację i kosztorysy związane z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
- o
rganizuje robty związane z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich;
- wykonuje pomiary ruchu drogowego;
-
obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót drogowych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
-
biurach projektów projektujących drogi i obiekty mostowe,
-
organach administracji państwowej i samorządowej,
-
wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
-
w laboratoriach drogowych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W czasie kształcenia pozna zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.


W zawodzie technika budowy dróg można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonawstwem robót drogowych: ziemnych, odwodnieniowych oraz nawierzchniowych, kierowaniem robotami drogowymi, kosztorysowaniem robót, pełnieniem nadzoru w zakresie budowy dróg, ulic, autostrad i lotnisk oraz inżynierskich obiektów drogowych, eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem drogami w urzędach administracji terytorialnej i samorządowej państwa.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego