Statut ZSB - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Statut ZSB

O SZKOLE > Dokumenty szkolne
STATUT
Zespołu Szkół Budowlanych
im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
Rozdział I
Informacje o Zespole
§1
1. Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Technikum
2) Branżowa Szkoła I stopnia
3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowrocławiu.
4. Zespół posługuje się pieczęcią urzędową o treści:
Pieczęci urzędowej okrągłej(mała, duża) o treści:
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
W INOWROCŁAWIU
Pieczęci podłużnej o treści:
Powiat Inowrocławski
Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
88-100 Inowrocław
NIP 556-26-87-660
Pieczęci podłużnej o treści:
Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
88-100 Inowrocław
§2
1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących w skład Zespołu.
3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział 2
Cele i zdania Zespołu
§3
Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności w zarządzani szkołami wymienionymi w §1 ust. 2.
§4
Zadaniem Zespołu jest:
1)  zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zdań szkół wchodzących w skład Zespołu;
2) zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących w skład Zespołu;
3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących w skład Zespołu;
4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział 3
Dyrektor Zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład Zespołu.
§5
1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym Zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
1)  kierowania jednostki organizacyjnej Powiatu Inowrocławskiego, którą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
3)  organu administracji publicznej w sprawach wydania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
4)  dyrektora szkół wchodzących w skład Zespołu opisane w ich odrębnych statutach.
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy odnoszące się do kompetencji wymienionych w ust. 2 oraz statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski na piśmie do sekretariatu Szkoły.
§6
1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę Pedagogiczną szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu”
2. Połączenie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych regulaminach.
3. Wspólnie działające rady pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego „Regulaminu Rady Pedagogicznej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu” który określa:
1) organizacje zebrań;
2) sposób powiadamiania członków rady o terminie i porządku zabrania;
3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej;
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowania tajne.
§7
1. Rada rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie działającą „ Radę Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu”.
2. Połącznie rad rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu nie narusza kompetencji określonych dla poszczególnych rad rodziców, w ich odrębnych regulaminach.
3. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających rad rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu”, uchwalony przez wspólnie działającą Radę Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
§8
1. Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólnie działający „Samorząd Uczniowski szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu”.
2. Połącznie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu nie narusza kompetencji określonych dla samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, w ich odrębnych regulaminach.
3. Zasady wybierania i działania organów wspólnie działającego samorządu uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu”, uchwalonym przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu  w głosowaniu równym tajnym i powszechnym.
Rozdział 5
Pracownicy Zespołu
§9
1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonania zadań Zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Zakres zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu określają statuty tych szkół.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§10
Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Powiatu Inowrocławskiego w trybie właściwym dla jego nadania.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego