operator maszyn do prac ziemnych i drogowych - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


Zawód:    OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
                 DO ROBÓT ZIEMNYCH I
DROGOWYCH

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych zdobywa kwalifikacje do eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

- obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych;
- wykonywać czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
- wykonywać roboty związane z budową dróg i obiektów mostowych;
- wykonywać roboty związane z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych.

Absolwent może być zatrudniony w:

- miejskich spółkach budowlanych,
- prywatnych firmach budowlanych,
- punktach serwisowych,
- firmach projektowych,
- warsztatach mechanicznych.

Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. W zakresie kształcenia poznaje zasady założenia firmy, pracy w zespołach oraz obcy język zawodowy.

Do zadań mechanika maszyn i urządzeń drogowych należy wykonywanie robót drogowych i mostowych, demontaż nawierzchni drogowych i mostowych, układanie nawierzchni drogowych i mostowych oraz ich utrzymywanie zgodnie z dokumentacją techniczną, a także utrzymywanie drogowych budowli inżynierskich, dokonywanie przeglądów technicznych, ocenianie stanu technicznego, konserwowanie i przygotowanie do transportu maszyn i urządzeń. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych wykonuje naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń drogowych służących do budowy i utrzymania dróg kołowych, a także suwnic, żurawi, maszyn do wytwarzania i układania mas bitumicznych, walców samojezdnych, maszyn do prac ziemnych, maszyn do przerobu kruszyw, maszyn do odśnieżania dróg.

Praca w zawodzie odbywa się w przedsiębiorstwach budujących i eksploatujących drogi i mosty, w firmach posiadających sprzęt do robót ziemnych, drogowych i budowlanych oraz w wytwórniach mieszanki betonowej i asfaltowej.

Budowa i utrzymanie nowoczesnych dróg i obiektów mostowych wymaga zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanej kadry.
Potrzeby kadrowe można podzielić na trzy grupy: pracownicy do budowy sieci nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, pracownicy do remontów i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz pracownicy do utrzymania obecnej sieci dróg w Polsce, niezależnie od ich zarządcy.
Realizacja tych zadań wymaga od pracowników posiadania szerokiego zakresu umiejętności. Postępująca mechanizacja robót drogowych wymaga także coraz wyższych kwalifikacji zarówno w zakresie budowy dróg jak i eksploatacji maszyn i urządzeń do ich budowy i utrzymania. Absolwent w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń drogowych będzie posiadał dwie kwalifikacje zawodowe – do budowy dróg oraz do obsługi maszyn i urządzeń drogowych.
Mechanicy maszyn i urządzeń drogowych należą do grupy poszukiwanych pracowników ze względu na bardzo szerokie plany budowy i modernizacji dróg w Polsce. Zapotrzebowanie ilościowe na kadry w poszczególnych regionach kraju będzie można ustalać na podstawie wieloletnich planów rozwoju sieci dróg uchwalonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego